ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Ο ΣΒΙΒΕ, ο θεσμικός εκπρόσωπος του ελληνικού κλάδου παραγωγής και διάθεσης ανανεώσιμων καυσίμων συστάθηκε το φθινόπωρο του 2007. Συμμετέχουν 5 ελληνικές εταιρίες παραγωγής ανανεώσιμων καυσίμων (βιοντίζελ). Η σύστασή του εγκρίθηκε με την 34554/2008 απόφαση του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με σκοπό την προάσπιση των συμφερόντων του κλάδου.

ΟΡΑΜΑ

Το όραμα μας είναι τα βιοκαύσιμα να αποτελέσουν το κομβικό κομμάτι μιας εθνικής ενεργειακής πολιτικής που δίνει προτεραιότητα σε καθαρότερα, εγχώρια, ανανεώσιμα καύσιμα και μιας εθνικής αγροτικής πολιτικής που δημιουργεί ωφέλειες, συνέργειες και αειφορία στις σχέσεις αγροτών και παραγωγών ανανεώσιμων καυσίμων.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Η αποστολή του ΣΒΙΒΕ είναι η προώθηση μιας περιβαλλοντικά και οικονομικά βιώσιμης παραγωγής ανανεώσιμων καυσίμων που δημιουργεί ωφέλειες για τον κλάδο και τους αγρότες σε συνάρτηση με το εθνικό συμφέρον για ενεργειακή ασφάλεια και μείωση της εξάρτησης της χώρας από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα.

ΣΚΟΠΟΙ

Σκοποί του σωματείου είναι: η προστασία του περιβάλλοντος, η μείωση των ρύπων και η προώθηση των βιοκαυσίμων και συγκεκριμένα του ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ στην ΕΛΛΑΔΑ και στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ.

α) Η προώθηση των επαγγελματικών, οικονομικών, κοινωνικών και ηθικών συμφερόντων των μελών, ιδίως με την από κοινού μελέτη και αντιμετώπιση των κλαδικών προβλημάτων γενικών και τοπικών.

β) Η εφαρμογή των δεοντολογικών κανόνων άσκησης του Εμπορικού Βιοτεχνικού – Βιομηχανικού επαγγέλματος και η εξασφάλιση συνεργατικής και συναδελφικής αλληλεγγύης.

γ) Η ενεργός συμμετοχή του Συνδέσμου στα γενικότερα θέματα της Εθνικής Οικονομίας με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη τοπικά και γενικότερα της Ελλάδας.

δ) Η συμμετοχή σε Επιτροπές προσδιορισμού πετρελαϊκής πολιτικής, οικονομικής πολιτικής και αγροτικής πολιτικής και παρέμβασης σε θέματα που άπτονται των σκοπών του Συνδέσμου.

ε) Η συνεργασία με ευρωπαϊκούς φορείς, οργανώσεις και επιμελητήρια όλης της Ευρώπης και των Βαλκανίων.

στ) Η αξιοποίηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ και ΑΕΙΦΟΡΙΑ

Η αειφόρος ανάπτυξη ή βιώσιμη ανάπτυξη αναφέρεται στην οικονομική ανάπτυξη που σχεδιάζεται και υλοποιείται λαμβάνοντας υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα...

 

Βιώσιμη Ανάπτυξη
 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Εταιρείες που συμμετέχουν έως σήμερα στο σύνδεσμο

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος,

Σωτήρης Α. Φώλιας,

Αντιπρόεδρος

Ιωάννης Τυχάλας,

Γενικός Γραμματέας

Στυλιανός Γουνιώτης,

Ταμίας

Νικόλαος Τσαγκαλίδης,

Μέλος

Σωτήρης Σωτηριάδης